Vanaf 1 juli 2017 is de nieuwe “Regeling internationaal handelsverkeer” van kracht. Deze regeling geeft Nederlandse werkgevers meer mogelijkheden om niet-EU werknemers tijdelijk te werk te stellen in Nederland, zonder een separate tewerkstellingsvergunning voor hen aan te vragen. Het bedrijf moet een aanvraag bij het UWV indienen voor toelating van het traject van het bedrijf, voordat de werkzaamheden aanvangen. Indien toegelaten, hoeven werkgevers de niet-EU werknemers enkel voor dit traject aan te melden. Afhankelijk van de nationaliteit van de werknemer, kan wel een inreisvisum (MVV) en/of een Nederlandse verblijfsvergunning nodig zijn.

Deze regeling is opgenomen in artikel 1K van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) en hij vervangt de Pilot Kennisindustrie. Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet het project gerelateerd zijn aan internationale handel, diensten of samenwerking. Hieruit blijkt dat commerciële ondernemingen betrokken moeten zijn bij het traject.

Werkgevers kunnen een traject voor een termijn van 3 jaar aanvragen. Indien het traject langer duurt, kan de werkgever een nieuwe aanvraag indienen, weer voor een termijn van 3 jaar. De beslistermijn van het UWV voor toetsing van een traject is 5 weken.

Na aanvraag voor aanmelding van het traject, zal het UWV toetsen of de werkzaamheden van het traject geen verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt veroorzaken, bijvoorbeeld dat het werk niet door Nederlandse noch EU werknemers uitgevoerd kan worden. Kroaten worden ook als niet-EU werknemers beschouwd.

Het UWV zal onder andere letten op de aard van het traject en de werkzaamheden, de duur van het traject en de waarde van de te leveren goederen en diensten. Voorts moet de relatie aangetoond worden tussen het in Nederland gevestigde bedrijf en het buitenlandse bedrijf waar de niet-EU werknemer vandaan komt. Niet alleen werknemers komen in aanmerking voor de nieuwe regeling, maar ook opdrachtgevers en aandeelhouders van een buitenlands bedrijf. Werknemers die binnen de reikwijdte van de Intra Corporate Transferees-richtlijn vallen, zijn echter uitgesloten.

Voor alle werkzaamheden die in Nederland zullen worden uitgevoerd, moet de Wet minimumloon en vakantietoeslag worden toegepast. Er wordt dus geen ander/hoger salariscriterium gehanteerd.