Eerder dit jaar is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland ondertekend. De beoogde inwerkingtreding van dit verdrag is 1 januari 2014.

Een van de meest opvallende wijzigingen ten opzichte van het oude verdrag is de invoering van een compensatieregeling voor inwoners van Nederland die in Duitsland werkzaamheden verrichten. Op dit moment is het voor een inwoner van Nederland vaak niet aantrekkelijk om in Duitsland te gaan werken, omdat daardoor de Nederlandse aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek, niet of niet geheel onmiddellijk kunnen worden geëffectueerd. Bovendien is het werkgeversdeel van de Nederlandse pensioenpremie meestal belast in Duitsland.

De compensatieregeling is van toepassing op natuurlijke personen die inwoner zijn van Nederland en arbeidsinkomen uit Duitsland verkrijgen waarvan de heffing volgens het belastingverdrag aan Duitsland is overgelaten. Als het werken in Duitsland leidt tot een hogere heffing dan het werken in Nederland, dan compenseert Nederland dit nadeel. Praktisch gezien betekent dit dat de Nederlandse aftrekposten toch geëffectueerd kunnen worden en dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie niet belast wordt. Bij de berekening van het bedrag aan compensatie wordt overigens met de Duitse premies voor sociale zekerheid slechts rekening gehouden, voor zover deze vergelijkbaar zijn met Nederlandse premies volksverzekeringen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met LIMES international.