De werkkostenregeling gaat door met de volgende aanpassingen:

  1. Noodzakelijkheidscriterium: de voorzieningen die de werkgever noodzakelijk vindt voor zijn bedrijfsvoering kan hij belastingvrij verstrekken. Voorlopig geldt dit alleen voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.
  2. De afrekensystematiek wordt vereenvoudigd doordat de inhoudingsplichtige voortaan nog maar één keer per jaar hoeft vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting is voor de WKR.
  3. Er wordt een “concernregeling” geïntroduceerd. Hierdoor ontstaat een collectieve vrije ruimte voor de betrokken inhoudingsplichtigen. Voorwaarde: ten minste 95% volledig eigendom van moedermaatschappij in (klein)dochtermaatschappij(en).
  4. Binnen de WKR zal de regeling voor personeelskorting voor branche-eigen producten worden voortgezet.
  5. Voor werkplekgerelateerde voorzieningen is er geen onderscheid meer tussen vergoeding, verstrekking en terbeschikkingstelling.

De vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Het huidige keuzeregime wordt niet verlengd. Per 1 januari 2015 zal de WKR daarom van toepassing zijn voor alle werkgevers.